1. pl
  2. en

Zobacz cennik

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” dla strony internetowej, udostępnionej pod adresem ecentrumlogistyczne.pl, której właścicielem jest Ecentrum Logistyczne, ul. Sufczyn 319, 32-852 Dębno

 

§1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ecentrum Logistyczne,
    Sufczyn 319, 32-852 Dębno, NIP 993 068 85 67, REGON 522259194 (dalej zwany: Administrator”).

1.2 Dane kontaktowe Administratora:

Adres do korespondencji: Sufczyn 319, 32-852 Dębno

Adres e-mail: biuro@ecentrumlogistyczne.pl

Telefon: 575 464 146

1.3 Na podstawie art. 37 RODO Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z ochroną danych osobowych.

 

§2 DEFINICJE

Administrator – Administrator Danych Osobowych, podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe – to informacje o osobach fizycznych, dotyczą one osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio; danymi osobowymi są w szczególności numer identyfikacyjny, czynniki określające cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka prywatności i plików cookies – niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://ecentrumlogistyczne.pl

Użytkownik serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z przynajmniej jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Serwisu

Pliki cookies – po polsku „ciasteczka”, to niewielkie informacje w formie ciągu tekstowego umieszczane lub odczytywane przez serwis internetowy w wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej

 

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1 Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem https://ecentrumlogistyczne.pl

3.2. Rodzaj danych gromadzonych przez Administratora zależy od usługi oferowanej przez Administratora, z której korzysta Użytkownik.

3.3 Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”.

3.4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania Użytkownika w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

3.5 Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu oferowane są do osób które ukończyły 16 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

 

§4 CEL, PODSTAWA ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1 OBSŁUGA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE

4.1.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które złożyły zamówienie na stronie https://ecentrumlogistyczne.pl

4.1.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

· imię i nazwisko

· adres e-mail

· nr telefonu

· adres do doręczeń

4.1.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, postępowania reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także w związku z realizacją obowiązków związanych z przepisami podatkowymi i o rachunkowości.

4.1.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Przygotowanie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit c RODO.

4.1.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Dane są przetwarzane do momentu wykonania umowy, natomiast dane pozyskane w celu realizacji prawnych obowiązków są przetwarzane do momentu ich wypełnienia.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu są przetwarzane do momentu jego realizacji lub złożenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu. Powyższe okresy przetwarzania mogą zostać przedłużone maksymalnie o czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.

4.1.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można obsłużyć zamówienia.

4.2 FORMULARZ KONTAKTOWY

4.2.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które kontaktują się przez formularz kontaktowy.

4.2.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

· imię i nazwisko

· adres e-mail

4.2.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Identyfikacja Użytkownika kontaktującego się oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

4.2.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit f RODO.

4.2.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Do upływu przedawnienia roszczeń.

4.2.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do weryfikacji Użytkownika.

 

§5 POWIERZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1 W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawnić dane osobowe następującym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania:

5.1.1 Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,

5.1.2 Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,

5.1.3 Banki oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze,

5.1.4 Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora,

5.1.5 Firmy świadczące działania marketingowe,

5.1.6 Operatorzy systemu komentarzy,

5.1.7 Pracownicy i współpracownicy,

5.1.8 Firmy świadczące usługi księgowe i rachunkowe.

 

§6 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU

6.1 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługują związane z tym uprawnienia:
 

6.1.1 prawo dostępu do treści swoich danych,

6.1.2 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,

6.1.3 prawo do usunięcia danych,

6.1.4 prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,

6.1.5 prawo ograniczenia przetwarzania danych,

6.1.6 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację,

6.1.7 prawo do przenoszenia danych,

6.1.8 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2 W przypadku woli skorzystania z wymienionych w punkcie 6.1 Polityki uprawnień, prosimy o kontakt na dane kontaktowe Administratora.

 

§7 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

§8 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

8.1 CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

8.1.1 Administrator nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

8.1.2 Pliki cookies są wykorzystywane na wiele sposobów.

8.1.3 Pliki cookies są wykorzystywane w celach funkcjonalnych, personalizacji treści, statystycznych, analitycznych i marketingowych.

8.2 RODZAJE PLIKÓW COOKIES

8.2.1 Wykorzystujemy poniższe typy plików cookies:

  • cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku

  • cookies trwałe, które przechowywane są w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia

· cookies podmiotów trzecich, są to informacje zamieszczane przez skrypty innych serwisów internetowych.

8.2.2 W ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

· „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,

· „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,

· „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,

· „reklamowe”, umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

8.2.3 Google Analytics

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych. Jej dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Administrator ma uzasadniony interes
w analizowaniu zachowań Użytkownika zarówno w celu optymalizacji swojej oferty internetowej,
jak i swojej reklamy.

Z polityką prywatności Google, Użytkownik Serwisu może zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce aby informacje o nim były gromadzone w ten sposób, może np. zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Administrator informuje, że w tym wypadku dane Użytkownika Serwisu podlegają transferowi poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8.2.4 Piksel Facebook

Serwis korzysta z Piksel Facebook, usługi umożliwiającej prowadzenie skutecznych kampanii

marketingowych oraz promocji produktów. Jej dostawca jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia .

Piksel Facebooka to krótki kod umieszczany w serwisie, który pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w serwisie, co rozumiemy jako nasz prawnie uzasadniony interes. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informacje zbierane w ramach Piksel Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Wiemy jedynie, jakie działania zostały podjęte w ramach naszego serwisu.

Z polityką prywatności portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation

Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce aby informacje o nim były gromadzone w ten sposób, może np. zmienić ustawienia klikając w link: https://www.facebook.com/ads/preferences

Administrator informuje, że w tym wypadku dane Użytkownika Serwisu mogą podlegać transferowi poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8.3 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

8.3.1 Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

8.3.2 Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć
w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

8.3.3 Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności witryny internetowej prowadzonej pod adresem:https://ecentrumlogistyczne.pl

 

§9 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

9.1 Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie
z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje
o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

9.2 W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, zostanie opublikowana jej zaktualizowana wersja w niniejszej lokalizacji.

10.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy ochrony danych osobowych.

10.3 Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 9.06.2022 r.

 

Regulamin sklepu

ecentrumlogistyczne.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego ecentrumlogistyczne.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego
https://ecentrumlogistyczne.pl w szczególności:

1.1. definiuje określenia używanie w serwisie internetowym https://ecentrumlogistyczne.pl

1.2 określa zasady zawierania Umów Sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji

1.3 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy

1.4 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym określa wyjątki

1.5 określa wymagania techniczne

1.6 informuje o Polityce prywatności

1.7 informuje o majątkowych prawach autorskich

1.8 wskazuje pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

2. Serwis internetowy działający w domenie https://ecentrumlogistyczne.pl prowadzony jest przez Ecentrum Logistyczne, ul. Sufczyn 319, 32-852 Dębno, NIP 9930688567, REGON 522259194;
email: biuro@ecentrumlogistyczne.pl; telefon kontaktowy: 575 464 146.

3. Z serwisu internetowego ecentrumlogistyczne.pl mogą korzystać wyłącznie Przedsiębiorcy.

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia.
Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

5. Sprzedawca jest czynnym Płatnikiem VAT.

6.Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy
i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy
nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek
ze zmian.

8. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

9. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

10. Niniejszy regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu
w dogodny dla siebie sposób, np. poprze zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

11. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług poprzez właściciela Serwisu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego regulaminu.

12. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą
te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych
za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 

§2 Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia

Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

Produkt – wszystkie produkty i usługi dostępne w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem

Pakiet przesyłek – pakiet 50, 100, 150 lub 200 przesyłek, to oferta Sprzedawcy zawierająca usługi dla Klienta, z prawem do korzystania z niej przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne takie same okresy

Przesyłka – wszystkie paczki, koperty nadane w ramach opłaconego Pakietu przesyłek

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://ecentrumlogistyczne.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zamówienia Produktów lub Usług

Sprzedawca, Usługodawca - Ecentrum Logistyczne, ul. Sufczyn 319, 32-852 Dębno,
NIP 9930688567, REGON 522259194; email: biuro@ecentrumlogistyczne.pl;
telefon kontaktowy: 575 464 146

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Sprzedawcą

Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym prawa osób, których dane dotyczą

Klient, Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca

Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru Klienta.

Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu internetowego ecentrumlogistyczne.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.

 

§3 Usługi elektroniczne

1. W serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:

1.1 Formularz zamówienia

1.2 Formularz kontaktowy

2. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3. Usługa formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.

4. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

5. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§4 Zawarcie umowy sprzedaży

1.Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie internetowej https://ecentrumlogistyczne.pl

2.Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:

3.1 dodać wybrany Produkt do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”

3.2 w Koszyku Klient może:

3.2.1 zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu

3.2.2 całkowicie usunąć wybrane Produkty z Koszyka, poprzez kliknięcie ikony „x” znajdującej się z prawej strony tabeli Koszyka

3.2.3 zawartość Koszyka aktualizuje się automatycznie.

3.3 po zaakceptowaniu zawartości Koszyka należy kliknąć przycisk „Dalej”.

3.4 następnie należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez:

3.4.1 wpisanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia

3.4.2 dokonanie wyboru płatności spośród udostępnionych przez Sklep internetowy

3.4.3 dane oznaczone (*) są obowiązkowe

3.5 następnie należy:

3.5.1 zapoznać się i zaakceptować Regulamin sklepu

3.5.2 potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji zamówienia

3.6 potwierdzić wolę zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”

3.7 Wybór Przelewu tradycyjnego jako formy płatności za złożone Zamówienie, wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

3.8 przy wyborze Przelewy24 należy wybrać formę płatności spośród dostępnych, zapoznać się i zaakceptować regulamin Przelewy24 następnie potwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

4. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy Sprzedaży . Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.

6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

§5 Termin realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 24 godzin, chyba, ze w opisie danego Produktu, w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji zamówienia należy liczyć od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

 

§ 6 Przedmioty zabronione

1. Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz regulaminami firm kurierskich przesyłanie niektórych przedmiotów za pośrednictwem Sprzedawcy jest zabronione. Klient zobowiązuje się nie przekazywać do spedycji przedmiotów, które znajdują się na listach przedmiotów zabronionych, znajdujących się w regulaminach poszczególnych firm kurierskich. Listy przedmiotów zabronionych mogą różnić się w zależności od wybranej firmy kurierskiej.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia zapisu § 6 ust. 1, w tym w szczególności odpowiedzialność karno-skarbową, w przypadku gdy na skutek wykonywania zleconej przez niego usługi przewozu dojdzie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

 

§7 Warunki magazynowania

1. Magazynowaniu nie podlegają:

1.1 żywe istoty oraz organizmy, martwe zwierzęta oraz tusze

1.2 benzyna, olej, paliwo oraz łatwopalne chemikalia

1.3 materiały wybuchowe, fajerwerki i amunicja

1.4 żrące, toksyczne lub niebezpieczne materiały i odpady

1.5 azbest lub materiały budowlane zawierające azbest

1.6 niedozwolone substancje odurzające

1.7 przedmioty pochodzące z kradzieży

1.8 produkty ulegające szybkiemu zepsuciu

 

§8 Dostawa

1. Dostawa Przesyłek odbywa się za pośrednictwem

1.1 firm kurierskich DPD Polska, GLS Polska, InPost, DHL oraz UPS

1.2 umieszczenia Produktu w Paczkomacie

1.3 Poczty Polskiej

2. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.

3. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm DPD Polska, GLS Polska, InPost, DHL oraz UPS i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności.

4. Dostawa Przesyłek jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5. Etykiety niezbędne do zrealizowania przez Sprzedawcę Dostawy Przesyłki dostarcza na swój koszt Klient.

 

§9 Płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności:

1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę (przedpłata)

1.2 przez Przelewy24 w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą. Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności Przelewy24 (obsługiwany przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

2. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 §9 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

3.W przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

4. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

§10 Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za prawidłowość realizacji Zamówienia.

2. Reklamację można złożyć:

2.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: biuro@ecentrumlogistyczne.pl.

2.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy:
Ecentrum Logistyczne, Sufczyn 319, 32-852 Dębno.

3. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi przewozowej przez firmę kurierską (w szczególności: uszkodzenie, zgubienie lub ubytek przesyłki) Klient może złożyć za pośrednictwem Sprzedawcy. Reklamację należy zgłosić na adres podany w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi przewozowej przez firmę kurierską (w szczególności: uszkodzenie, zgubienie lub ubytek przesyłki) powinny być składane w terminach i na zasadach określonych w regulaminach firm kurierskich oraz z uwzględnieniem przepisów prawa, tj. m.in. Ustawy Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U.1984.53.272)

5. W przypadku zgłoszenia reklamacji związanej z nieprawidłowym wykonaniem usługi przewozowej przez firmę kurierską (w szczególności: uszkodzenie, zgubienie lub ubytek przesyłki) za pośrednictwem Sprzedawcy, Sprzedawca, działając na podstawie upoważnienia Klienta, podejmie niezbędne czynności do zabezpieczenia jego praw lub osoby przez niego wskazanej względem firmy kurierskiej oraz podejmie działania zmierzające do uzyskania zwrotu nienależenie pobranych kwot z tytułu należności związanych z wykonaniem usługi przewozowej, w szczególności przekaże zgłoszenie reklamacyjne firmie kurierskiej celem jego rozpatrzenia.

6. Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, tj. Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U.1984.53.272) oraz Ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U.2022.0.896), Nadawcy oraz Odbiorcy (adresatowi), przysługuje także prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Kuriera.

7. Kompletna dokumentacja reklamacyjna jest niezwłocznie przekazywana przez Sprzedawcę do właściwej firmy kurierskiej. Reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z regulaminem wybranego do wykonania usługi przewozowej firmy kurierskiej. Decyzja reklamacyjna firmy kurierskiej po jej wydaniu będzie niezwłocznie przekazania Klientowi za pośrednictwem Sprzedawcy.

8. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków określonych w przepisach prawa oraz w regulaminie konkretnej firmy kurierskiej, firma kurierska wezwie do usunięcia braków w określonym terminie. Nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

9. Sprzedawca wypłaci Klientowi środki z tytułu uznanej reklamacji na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego w ciągu 21 dni od daty przekazania Sprzedawcy decyzji reklamacyjnej przez firmę kurierską.

10. Roszczenia Klienta wobec Sprzedawcy z tytułu zawartej Umowy sprzedaży przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.
 

§11 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu.

2. Skutki odstąpienia od Umowy:

2.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

2.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

2.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

2.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

2.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

2.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

 

§12 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru wiadomości pocztowych od Sprzedawcy

1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge)

1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa JavaScript

1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów.

 

§13 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności [link do strony z Polityką prywatności].

 

§14 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów

1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:

1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

1.2 Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.

2. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:

2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR
w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@ecentrumlogistyczne.pl.

 

§15 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy:

2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)

2.3 Ustawy Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U.1984.53.272)

2.4 Regulaminy firm kurierskich w zakresie realizacji usługi przewozu.

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie internetowym https://ecentrumlogistyczne.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu internetowego https://ecentrumlogistyczne.pl użyte są w celach informacyjnych.

4. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie , w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu internetowego https://ecentrumlogistyczne.pl na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.06.2022 r.

 

Reklamacje

Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za prawidłowość realizacji Zamówienia.

Jak zgłosić reklamację?

Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia:

1. adres e-mail: biuro@ecentrumlogistyczne.pl, na który możesz wysłać reklamację

2. adres Sprzedawcy: Ecentrum Logistyczne, Sufczyn 319, 32-852 Dębno

3. telefon kontaktowy: 575 464 146

Informacje dodatkowe:

Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi przewozowej przez firmę kurierską (w szczególności: uszkodzenie, zgubienie lub ubytek przesyłki) możesz złożyć za pośrednictwem Sprzedawcy.

Twoje prawo do złożenia reklamacji zostało szczegółowo opisane w §10 Regulaminu Sklepu.

 

Odstąpienie od umowy (Zwrot)

Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument
lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo
odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu.

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

Twoje prawo do odstąpienia od umowy zostało szczegółowo opisane w §11 Regulaminu Sklepu.

 

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Ecentrum Logistyczne

Sufczyn 319, 32- 852 Dębno

Telefon kontaktowy: 575 464 146

e-mail: biuro@ecentrumlogistyczne.pl

 

  1. pl
  2. en

Zajmujemy się pełną obsługą logistyczną sklepów internetowych - magazynowaniem, pakowaniem, wysyłką oraz zwrotami. Profesjonalny Fulfilment dla e-commerce.

(+48) 575-464-146

Projekt i wykonanie: Smart Pixel

© 2022 Ecentrum logistyczne. Wszystkie prawa zastrzeżone.